Säännöt

Päijät-Hämeen lintutieteellisen
yhdistyksen säännöt

5.4.2022, PRH

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Mäntyharjun, Orimattilan, Padasjoen, Pertunmaan ja Sysmän kunnat.

Yhdistys on maamme lintutieteellisten ja lintuharrastusyhdistysten liiton, BirdLife Suomi ry:n jäsen.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueellaan lintuharrastusta ja -tutkimusta, luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä luonnon monimuotoisuutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valistaa, tiedottaa ja kouluttaa, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja, järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja kursseja sekä luontoretkiä, toteuttaa suojeluprojekteja ja järjestää talkoita, kerää ja tallentaa lintuhavaintoja ja muita linnustotietoja, edistää toimialaansa liittyvää tutkimusta, edistää lintuharrastusta ja -tuntemusta sekä julkaisee raportteja, lehtiä, esitteitä, tiedotteita tms.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, apurahoja, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, perhejäsenet, tukijäsenet ja kunniajäsenet. Perhejäsenen tulee asua samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa.

Yhdistyksen varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut yhdistyksen tarkoituksen hyväksi pitkäaikaisesti ja merkittävästi. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus yhdistyslain 14 pykälässä mainituilla perusteilla.

Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5–7 muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen toimikausi käsittää valintaa seuraavan kalenterivuoden.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia ja toimihenkilöitä. Hallitus vahvistaa toimikuntien ja toimihenkilöiden ohjesäännöt.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.

Tilikausi

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. 

Yhdistyksellä on yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Heidän toimikautensa käsittää valintaa seuraavan tilikauden.

Tilinpäätös ja hallinnon tarkastamiseksi tarvittavat asiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa tarkastuksesta hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi–huhtikuussa ja syyskokous loka–marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai yhdistyksen kotisivuilla, jäsentiedotteessa tai -lehdessä julkaistulla ilmoituksella.

Varsinaiset kokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen.
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
 3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
 6. Edellisen vuoden tilinpäätöksen esittäminen. Tähän kuuluvat toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajan lausunto.
 7. Edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
 8. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 9. Kokouksen päättäminen.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen.
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
 3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
 6. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen.
 7. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valitseminen seuraavalle vuodelle.
 8. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen seuraavalle vuodelle.
 9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 10. Kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti luonnon- ja ympäristönsuojelun edistämiseen.