Säännöt

Päijät-Hämeen lintutieteellisen
yhdistyksen säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Artjärven, Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Lahden, Mäntyharjun, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen, Pertunmaan ja Sysmän kunnat. Yhdistys on maamme lintutieteellisten ja lintuharrastusyhdistysten liiton, BirdLife Suomi ry:n jäsen.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueellaan lintuharrastusta ja -tutkimusta, luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä kestävää kehitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • valistaa, tiedottaa ja kouluttaa, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja,
 • järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja kursseja, järjestää luontoretkiä,
 • toteuttaa suojeluprojekteja ja järjestää talkoita,
 • kerää ja tallentaa lintuhavaintoja ja muita linnustotietoja,
 • edistää toimialaansa liittyvää tutkimusta,
 • edistää lintuharrastusta ja -tuntemusta sekä julkaisee raportteja, lehtiä, esitteitä, tiedotteita tms.

3 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja ja julkaisujen tilausmaksuja, ottaa vastaan avustuksia, apurahoja, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi sen tarkoituksen totuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

4 §

Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, perhejäsenet, tukijajäsenet ja kunniajäsenet.

Varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja tukijajäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous päättää. Perhejäsenen tulee asua samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa.

Yhdistyksen varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut yhdistyksen tarkoituksen hyväksi pitkäaikaisesti ja merkittävästi. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus yhdistyslain 14 §:ssä mainituilla perusteilla.

5 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Hallitus kutsuu kokoukset koolle viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta postitetulla kokouskutsulla, joka voidaan julkaista myös jäsentiedotteessa tai -lehdessä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen.
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
 3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
 6. Edellisen vuoden tilinpäätöksen esittäminen. Tähän kuuluvat toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto.
 7. Edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
 8. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 9. Kokouksen päättäminen.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen.
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
 3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
 6. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvin sekä jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen.
 7. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valitseminen seuraavalle vuodelle.
 8. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen seuraavalle vuodelle.
 9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Kokouksen päättäminen 

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5–7 muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallituksen toimikausi käsittää valintaa seuraavan kalenterivuoden.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia ja toimihenkilöitä. Hallitus vahvistaa toimikuntien ja toimihenkilöiden ohjesäännöt.

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.

8 §

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Heidän toimikautensa käsittää valintaa seuraavan tilikauden.

Tilinpäätös ja hallinnon tarkastamiseksi tarvittavat asiakirjat on toimitettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa tarkastuksesta hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Ehdotuksen on kokouksessa saatava tuekseen vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti luonnon- ja ympäristönsuojelun edistämiseen.