Havainnoi huomaavaisesti

Vilkkaimpaan lintuaikaan on hyvä muistaa, että jokaisen lintujen tarkkailijan on kunnioitettava luontoa ja huolehdittava siitä, että hänen toimistaan aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa linnuille, luonnolle ja muille luonnossa liikkujille. Lintujen hyvinvoinnin täytyy olla perustana kaikessa harrastukseen liittyvässä toiminnassa. Muista olla myös huomaavainen kun havainnoit lintuja lähellä toisten pihoja. Huomioi viljelijät ja muut maanomistajat. Muista jokamiehenoikeudet, ja niiden rajoitukset.

Lintuharrastajan vastuu korostuu liikuttaessa luonnossa ryhmänä ja lintukilpailuissa. Ryhmän vetäjän tai oppaan on huolehdittava siitä, että ryhmä toimii asianmukaisesti. Kilpailuissa, kuten linturalleissa, järjestäjien on säännöillä ja osallistujien toiminnallaan huolehdittava siitä, ettei lintujen, niiden elinympäristöjen ja muiden ihmisten hyvinvointi kärsi.

Ohjeet on tarkoitettu ennen kaikkea lintujen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Nämä ohjeet perustuvat suurelta osin myös lainsäädäntöön.

Huolehdi lintujen hyvinvoinnista

 • Älä turhaan häiritse lintuja. Vältä pelottamasta tai häiritsemästä lintuja niitä tarkkaillessasi tai muuten luonnossa kulkiessasi. Lintulajien ja -yksilöiden herkkyys ihmisen häirinnälle vaihtelee. Kiikari ja kaukoputki mahdollistavat yleensä arkojenkin lintujen tarkkailemisen riittävän etäältä ilman, että linnut häiriintyvät. Ole erityisen varovainen pesimäaikana. Jos emot alkavat varoitella tai muuten häiriintyvät läsnäolostasi, olet liian lähellä reviiriä. Poistu tällöin paikalta. Vältä liikkumista saarissa, luodoilla ja rantaniityillä pesimäaikana. Rantaudu vain alueille, missä ei pesi lintuja. Pesäkoloja ei saa tahallisesti koputella, eikä pesillä vierailla siten, että linnut häiriintyvät.
 • Kunnioita lintujen yksityisyyttä. Älä käytä valolaitteita tai äänihoukuttimia ja muita atrappeja lintujen etsimisessä ja tarkkailussa. Reviirillä lajin äänen soittaminen aiheuttaa turhaa stressiä ja voi toistettuna johtaa pesimämenestyksen huononemiseen tai jopa reviirin hylkäämiseen. Yöllä käytetyt keinovalot lintujen etsimisessä aiheuttavat häiriötä yöllä liikkuville ja lepääville linnuille. Atrappien ja valojen käyttö on perusteltua joissakin tutkimuksissa ja rengastuksessa.
 • Auta vahingoittunutta tai sairasta lintua. Jokaisella on velvollisuus auttaa sairastuneita ja vahingoittuneita lintuja. Vaikka rauhoitettua lintua ei saa pitää hallussa, sen voi ottaa tilapäisesti haltuun hoitoon kuljettamista tai hoitamista varten. Mikäli sinulla ei ole asiantuntemusta loukkaantuneen linnun hoitamiseksi, toimita se muualle hoitoon. Ennen linnun kiinniottamista varmistu siitä, että lintu on todella avun tarpeessa. Maastosta löydetty linnunpoikanen ei yleensä tarvitse apua.

Huolehdi elinympäristön hyvinvoinnista

 • Vältä maanpinnan kuluttamista. Älä kulje tarpeettomasti herkissä ympäristöissä polkujen ulkopuolella. Käytä polkuja, pitkospuita ja lintutorneja, mikäli niitä on alueella. Näiden rakenteiden avulla voidaan ohjata retkeilyä ja vähentää luonnon kulumista sekä linnuille aiheutuvaa häirintää. Pehmeillä kosteikoilla, soistuneessa maastossa ja kallioilla maanpintakasvillisuus on erityisen herkkää vaurioille.
 • Älä roskaa. Älä jätä roskia luontoon tai lintujen tarkkailupaikoille. Kaiken, minkä jaksat luontoon kantaa, jaksat varmasti kantaa myös takaisin.
 • Tee pönttöjä. Talousmetsissä on luonnonmetsiä selvästi vähemmän koloja ja pesimäpaikkoja kololinnuille. Rakentamalla pönttöjä voidaan kololintujen ahdinkoa helpottaa. Pönttöjen rakentamisessa huolehdi siitä, että ne ovat asianmukaisesti rakennettuja ja turvallisia. Muista kysyä maanomistajan lupa pönttöjä ripustaessasi.
 • Kunnioita luonnonrauhaa. Olet luonnossa vain vieraana. Älä siis metelöi tai vahingoita luontoa. Linnut ja muut luonnonihmeet näyttäytyvät todennäköisemmin hiljaa liikkuvalle retkeilijälle.

Kunnioita muita luonnossa liikkujia

 • Huomioi muut luonnossa liikkujat kaikessa toiminnassasi. Älä häiritse muita luonnossa liikkujia käyttäytymiselläsi tai muulla toiminnallasi. Huomioi muut myös lintuja tarkkaillessasi, ja ole kohtelias toimistasi kiinnostuneita sekä muita lintuharrastajia kohtaan. Älä pelota lintua esimerkiksi saadaksesi siitä valokuvan – muutkin harrastajat saattavat olla kiinnostuneita näkemään saman linnun.
 • Huomioi maanomistajat. Kunnioita ihmisten yksityisyyttä. Älä liiku pihoissa tai kiikaroi ihmisten suuntaan siten, että se häiritsee heitä. Älä kulje viljapelloilla ja muilla viljelyksillä viljan ja muiden kasvien missään kasvuvaiheessa. Pysäköi autosi siten, ettei se ole muiden tienkäyttäjien tiellä. Muista jokamiehenoikeudet, ja niiden rajoitukset.

Jaa tietoasi

 • Valista. Kaikki luonnossa liikkujat eivät välttämättä ole yhtä valistuneita kuin sinä. Älä jää sivusta seuraamaan, jos joku toimii lintujen tai muun luonnon hyvinvoinnin vastaisesti, vaan ole ystävällinen ja valista muita. Esimerkiksi monella lintuluodolla pesinnät ovat epäonnistuneet tietämättömien auringonottajien vuoksi.
 • Ilmoita havainnoistasi. Ilmoita havaintosi lintuyhdistyksille, jotta keräämäsi tieto voidaan käyttää asianmukaisesti hyväksi lintujen tutkimisessa ja suojelemisessa. Havaintotilanteessa kerro muille paikalla oleville mielenkiintoisesta havainnosta, jotta muutkin voivat jakaa luontokokemuksen. Ennen kuin ilmoitat eteenpäin harvinaisesta linnusta tutki, voidaanko sitä käydä katsomassa ilman linnun tai alueen ihmisten häiritsemistä. Jos ongelmat ovat mahdollisia, sovi järjestelyistä maanomistajan kanssa tai jätä havainto tuoreeltaan ilmoittamatta. Harvinaisten tai uhanalaisten lajien pesinnästä ja pesimäpaikoista ilmoitetaan ainoastaan lintuyhdistyksille tai luonnonsuojeluviranomaisille.
 • Kerro havaitsemistasi epäkohdista. Ilmoita mahdollisista luonnonsuojelulain rikkomuksista tms. poliisille ja ympäristöviranomaisille, jotta tapaus dokumentoidaan ja tekijä joutuu vastuuseen teoistaan. Ilmoita myös eteenpäin, jos retkikohteessasi on epäkohta, joka aiheuttaa linnuille turhaa häirintää, ja joka voitaisiin korjata vaikka polkujen sijaintia muuttamalla.

Vastuullinen lintuharrastaja tukee BirdLife Suomen, sen jäsenyhdistysten ja muiden tahojen tekemää suojelutyötä. Hän edistää luonnonsuojelua ja lintujen elinmahdollisuuksia myös omalla toiminnallaan ja panoksellaan.

Luonnonsuojelulaki kieltää rauhoitettujen lintujen

 1. tahallisen tappamisen tai pyydystämisen;
 2. pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottamisen haltuun, siirtämisen toiseen paikkaan tai muun tahallisen vahingoittamisen; ja
 3. tahallisen häiritsemisen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muutonaikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla.

Vastuullinen lintuharrastaja välttää myös rauhoittamattomien lintujen häiritsemistä.

Rengastuksessa noudatetaan Rengastustoimiston erikseen antamia ohjeita.