Selkälokki - vuoden lintu 2024

 

Selkälokki on vuoden 2024 lintu Suomessa. Selkälokki oli vuoden lintu myös vuosina 2013 ja 2003.

Taustaa, ote Päijät-Hämeen linnut-lehdestä

Vuonna 2013 tarkoitus oli toistaa laskennat mahdollisimman hyvin niillä järvillä, joilta pesi­mätietoja oli ilmoitettu vuonna 2003, ja lisaksi laajentaa laskentoja niin, että saadaan luotettava kannan arvio koko maakuntaan.

Vuonna 2003 Päijät-Hämeestä oli ilmoitettu valtakunnalli­seen yhteenvetoon 168 selkälokkiparia. Vaikka se oli silloin paras saatavilla oleva tieto, se ei ollut kovin tarkka arvio maakunnan kannasta. Mukana olivat kyllä selkälokin suur­järvet Päijänne, Jääsjärvi ja Vesijärvi sekä muutama pienempi Heinolasta ja Nastolasta. Muut vedet puuttuivat kuitenkin täysin. Edes- suurjärvien selkälokkeja ei ollut laskettu vuonna 2003, vaan arviot perustuivat aiempien vuosien tietoihin.

Vuonna 2013 saatiin laskentatulos tai arvio perati 30 järveltä, joilta se kymmenen vuotta aiemmin puuttui. Näillä pesi yleensä vain 1-3 paria, poikkeuksena Heinolan Ala-Rääveli ja Hollolan Salalammi. Yhteensä uusien järvien parimäärä oli kuitenkin 62, eli aiempi kannanarvio osoittautui selvästi liian alhaiseksi.

Harmi kyllä myöskaan vuoden 2013 laskenta ei ollut aivan kattava. Vakavimmat puutteet olivat Jääsjärvi sekä Päijänteeltä Sysmän vedet, joiden yhteenlaskettu parimäärä on noin 30 prosenttia maakunnan kannasta. Niiden osalta täytyi siis tyytyä vanhaan arvioon. Myös Mäntyharjun järvien mer­kittävän selkälokkikannan parimäärä perustui laskentoihin jo 2006-12.

Kun vertailuun otetaan vain ne pesimäalueet, joilta on las­kenta tai luotettava arvio sekä 2003 että 2013, aineiston koko jäi vajaaseen puoleen maakunnan kannasta. Sen perusteella parimäärä olisi kasvanut noin 20 prosenttia. Koko Suomessa kannankehitys oli ollut epäyhtenaistä: esimerkiksi Päijät­-Hämeen naapurimaakunnista oli raportoitu sekä kasvua että taantumaa (Hario 2014).

On epätodennäkoistä, että kaikki Päijät-Hämeen pesi­mäjärvet olisivat tämänkään jälkeen tiedossa. Merkittäviä selkälokkimääria tuskin enää piileskelee missään, mutta muutaman parin yhdyskuntia on varmasti monella taholla. Kaikki epävarmuustekijät ja mahdolliset vuotuiset kannanvaihtelut huomioon ottaen maakunnan kannaksi voitiin vuonna 2013 olettaa 250-300 paria.

Selkälokki_2003_2013_korjattu.png