Etusivulle > Toiminta > Suojelu ja tutkimus > Maali - Maakunnallisesti tärkeä lintualue

MAALI - Maakunnallisesti tärkeä lintualue

  • Hankkeessa kartoitetaan ja nimetään maakunnallisesti tärkeät lintualueet
  • Tulosten toivotaan edistävän ko alueiden säilymistä

MAALI on BirdLife Suomen ja sen alueyhdistysten yhteisvoimin toteuttama hanke, jossa kartoitetaan ja nimetään Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet eli MAALI- alueet. Hanke on maakuntatason laajennus kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti (FINIBA) tärkeiden alueiden kartoitushankkeille. Tällä kertaa tavoitteena on löytää lintuharrastajille ja linnuille tärkeät alueet maakuntatasolla.

Maakunnallisesti tärkeät lintualueet ovat toistaiseksi jääneet valtaosin kartoittamatta, vaikka ne ovat tärkeitä apuvälineitä muun muassa maankäytön suunnittelussa. On tärkeää ja kaikkien edun mukaista, että tieto alueiden merkityksestä on laajasti tiedossa. Näin voidaan välttää mahdolliset alueiden käyttöön ja suunnitelmiin liittyvät konfliktit jo etukäteen.

MAALI -hanke pureutuu tähän ongelmaan. Hankkeen tuloksena osoitetaan maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden sijoittuminen maakuntakohtaisesti. Hankkeen tavoitteena on näiden niin lintuharrastajille, linnuille kuin muillekin eliöille, tärkeiden alueiden säästäminen. Kun tärkeimmät alueet ovat viranomaisten ja muiden toimijoiden tiedossa, ne osataan ottaa paremmin huomioon erilaisia aluevarauksia muodostettaessa jo etukäteen. Lintujen indikaattoriluonteen ansiosta tämä tukee myös laajemmin luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Välillisesti hanke tukee myös valtakunnallista linnustoseurantaa, aktivoi lintuharrastajia osallistumaan maankäytönsuunnitteluun ja sitä kautta edistää linnuston ja lintualueiden suojelua.

Hankkeessa keskitytään erityisesti jo olemassa olevan tiedon käyttöön. Aineiston pohjana toimii yhdistyksiin ja lintuharrastajille vuosikymmenten aikana kerätty tieto (havaintoarkisto) ja kokemus. Tiira-lintutietopalvelu on tähänkin työhön hyvä käytännön työkalu, minkä takia on tärkeää, että Tiira-lintutietopalvelusta löytyy lintuharrastajien havainnot mahdollisimman kattavasti. Lisäksi hankkeessa tehdään uusia ja täydentäviä inventointeja potentiaalisille tärkeille alueille.
 

Kaikki voivat osallistua

MAALI-hanke on lintuharrastajien yhteinen. Sen hyvää toteutumista voi auttaa helposti esimerkiksi:

  • kirjaamalla havaintoja Tiiraan (myös aiempien vuosien havaintoja)
  • ehdottamalla potentiaalisia MAALI-kohteita paikallisyhdistyksille
  • osallistumalla potentiaalisten MAALI-kohteiden linnuston inventoimiseen

maali_logo.png